Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā tiek īstenota darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”, kuras darbību regulē 2016. gada 10. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.293 “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”.

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, izstrādājot un ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

2017. gada 24. maijā AS “Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. 1.2.1.4/16/A/014 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 1.2.1.4/16/A/014 “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm”” īstenošanu.

Projekta mērķis ir jauna produkta un jaunas ražošanas tehnoloģijas ieviešana AS “Olainfarm”, veicot ražošanas līnijas izveidi (eksperimentālā tehnoloģija).

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 24 mēneši pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta līguma spēkā stāšanās dienā.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi EUR 6 375 348.00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 2 231 371,80.

Projekta “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana jaunu produktu ražošanai AS “Olainfarm” ietvaros īstenoto darbu hronoloģija:

  1. No 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 9. jūnijam AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru I kārtu iekārtu iegādei eksperimentālai ražošanas līnijai. Iepirkumu rezultātā tiks slēgti līgumi par kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 2 173 644,40. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejami Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.

 

SigitaJaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde